logo
Strona główna | Kontakt | Radio Tczew | TV TeTka | Program TV | iBOK
A A A K

Aktualności / Zmiany w Umowie i Regulaminie

- 29.04.2019


Szanowni Abonenci,

Uprzejmie informujemy, że od 1 czerwca 2019 r. wprowadzamy zmiany w treści Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. Zmiany te nie mają wpływu na świadczone przez Telkab sp. z o.o. usługi – nie powodują zmiany cen lub czasu trwania Umowy, ani nie zmieniają Państwa praw i obowiązków. Powyższe zmiany wynikają z nowych przepisów: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r., Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy Prawo Telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018, poz. 1118), a także Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telekomunikacyjnych (Dz.U. 2018 poz. 2324). Jednocześnie ujednoliciliśmy zapisy dotyczące ochrony danych osobowych, które obecnie znajdują się wyłącznie w treści Umowy, a nie w osobnym załączniku.

W celu dostosowania naszych Umów i Regulaminu do aktualnie obowiązujących wymogów prawnych, zmieniliśmy następujące treści.

I. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz Aneks do Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych:

1. §4 p. 1 – zmieniono termin rozpatrzenia wniosku o przeniesienie numeru telefonicznego oraz określono termin dokonania przeniesienia numeru: „Wniosek złożony w Biurze Obsługi rozpatrywany jest w terminie 1 dnia roboczego od dnia złożenia, zaś złożony w inny sposób – w terminie 5 dni roboczych”; „Przeniesienie numeru, na wyraźne żądanie abonenta zawarte we wniosku, następuje nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy, lub w późniejszym terminie wskazanym przez Abonenta”.
Dodano p. 4 o następującej treści:
„W ramach usług telefonii nie ma możliwości wykonywania i odbierania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie”.

2. §6 p. 1 – zmieniono metodę powiadamiania Abonenta o zmianie Cennika, warunków Umowy i Regulaminu: „Powiadomienie doręczane jest Abonentowi na trwałym nośniku, w takiej formie, w jakiej została zawarta Umowa. Na żądanie Abonenta, który zawarł Umowę w formie pisemnej Dostawca dostarcza tą informację drogą elektroniczną na wskazany przez Abonenta adres poczty elektronicznej, zaś na żądanie Abonenta, który zawarł Umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej – doręcza ją na piśmie”.
Dodano p. 4 o następującym brzmieniu:
„Zmiana warunków Umowy (w tym Regulaminu i Cennika) przez Dostawcę możliwa jest jedynie z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
a) zmiany przepisów prawa lub wydania decyzji Prezesa UKE bądź innego organu państwowego, wymagającej dostosowania Umowy do zmienionych przepisów lub nakazów wynikających z decyzji;
b) konieczności usunięcia klauzul niedozwolonych;
c) niezależnych od Dostawcy działań lub zaniechań podmiotów, od których nabywa usługi na potrzeby dostarczania ich Abonenta, w tym nadawców programów telewizyjnych, w szczególności polegających na zaprzestaniu przez nich prowadzenia działalności gospodarczej, zaprzestaniu nadawania programu, rozwiązaniu umowy z Dostawcą”.

3. §7 p. 5 – zaktualizowano formę wypowiedzenia lub rozwiązania Umowy: „Oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu Umowy wymaga zachowania takiej samej formy w jakiej zawarta została Umowa”.

4. §8 p. 6 – dodano tabelę prędkości transmisji danych dla każdego pakietu internetowego oraz ściśle określono, co wpływa na faktycznie osiąganą prędkość transmisji danych:
„Na faktycznie osiąganą prędkość pobierania i wysyłania danych mają wpływ między innymi wzrost obciążenia w godzinach szczytu lub wzrost obciążenia przy nieplanowanym wzroście liczby aktywnych użytkowników, korzystanie z Urządzenia końcowego nie obsługującego prędkości określonej w Umowie, instalacja na Urządzeniu końcowym aplikacji obniżających prędkość transmisji (takich jak program antywirusowy, firewall), jednoczesne korzystanie z wielu aplikacji na kilku Urządzeniach końcowych, ograniczenia istniejące na węzłach pośrednich sieci Internet, nad którymi Dostawca nie ma kontroli; ograniczenia wynikające z dostępności pasma, konfiguracji sieci i jakości usługi znajdującej się po stronie odbiorcy przekazu lub dostawcy treści”.

5. Rozbudowano informację o przetwarzaniu danych osobowych.

6. Zmodyfikowano zgody Abonenta – usunięto zgodę na przetwarzanie adresu poczty elektronicznej dla celów związanych ze świadczoną Usługą oraz dodano zgodę na marketing telefoniczny i mailowy.

II. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych:

1. §2 – w definicji Umowy dodano formę dokumentową, natomiast w §3 w p. 1 zaktualizowano formy zawarcia Umowy dodając formę elektroniczną i dokumentową.

2. §9 p. 3 – dodano zapis „a także niezachowania określonego w Umowie poziomu jakości Usługi Internetu”.

3. §10 p. 10 – otrzymuje brzmienie: „Dostawca przekazywać będzie Abonentowi informacje o zagrożeniach związanych z Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego Dostawcy”.

4. §12 – dodano punkty od 5 do 16 wynikające bezpośrednio z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2120 z dnia 25 listopada 2015 r., których zapisy dotyczą stosowanych środków zarządzania ruchem i ich wpływie na bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych oraz znaczenie limitów i parametrów usługi Internetu dla możliwości korzystania z usług i aplikacji.

5. §13 – punkty od 10 do 12 zmodyfikowano do p. 10 o następującej treści: „W ramach usług telefonii nie ma możliwości wykonywania i odbierania połączeń na numery usług o podwyższonej opłacie”.

6. §20 p. 2 – usunięto sformułowanie „pisemnego”, zatem mamy prawo informować Państwa o zadłużeniach za pomocą pisemnego, mailowego lub telefonicznego wezwania.

7. Usunięto §24 dotyczący ochrony danych osobowych, gdyż jego zapisy zawarte są w Umowie o świadczenie usług telekomunikacyjnych.

8. Dokonano zmiany numeracji §25 na numer §24 oraz §26 na §25.

9. §24 otrzymuje następujące brzmienie: „Spór cywilnoprawny między Konsumentem a Dostawcą z tytułu świadczonych Usług może być zakończony w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na wniosek Konsumenta”.

Wzory Umowy i Regulaminu znajdują się w zakładce Dokumenty.

Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 czerwca 2019 r. Informujemy, że jeżeli nie akceptują Państwo tych zmian, przysługuje Państwu prawo wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie do dnia 31 maja 2019 r. Jednak w przypadku, gdy łączy Państwa Umowa zawarta na czas oznaczony na warunkach promocyjnych, skorzystanie z prawa wypowiedzenia umowy spowoduje, że będą Państwo zobowiązani do zwrotu przyznanych ulg pomniejszonych proporcjonalnie o ich wartość za okres od dnia zawarcia Umowy do dnia jej rozwiązania.

<< Powrót

© 2017 Telkab Sp. z o.o.